Vyberte si:

Zobraziť ďalšie články

Ďalšie články

Joseph Jurča - novinka v ponuke

Akademický sochár Joseph Jurča
Joseph Jurča23. marca 1925 – narodil sa v Paríži
1935 – rodina sa vrátila do Trnavy
1941-43 - Odborná keramická škola v Modre
1945-46 - Stredná priemyselná škola stavebná v Bratislave
1946 - Stredná umelecko-priemyslová škola v Bratislave
1948-53 - VŠ umělecko- průmyslová v Prahe
1953-54 – základná vojenská služba v PTP na severe Čiech
1954 -1957 - pedagóg na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave
1957-63 - pedagóg na Pedagogickej fakulte v Trnave
1965-86 – pedagóg na Ľudovej škole umenia v Trnave
študijné cesty:
Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Nemecko,
Rakúsko, Anglicko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Rusko
Člen Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska.
10. septembra 2005 - zomrel v Trnave

Pripravili sme  ponuku umelcových diel, krorú nájdete v našej On-line Galérii medzi sochármi.

 

Štúdiá

Počas štúdií na odbornej keramickej škole v Modre praxoval vo fabrike na porcelán v Karlových Varoch. Oboznámil sa s technikou práce a v rámci praxe vytvoril viaceré návrhy úžitkovej keramiky, ktoré aj v realizoval. V Trnave sa zoznámil s Jozefom Baloghom a Jánom Koniarkom, ktorí ho v záujme o umenie podporili.Joseph Jurča Po roku na stavebnej priemyslovke prestúpil na novozriadenú umeleckú priemyslovku. Popri štúdiu pomáhal aj v ateliéri sochára Jána Koniarka, kde sa priučil modelovaniu a sochárskym technikám. Ako študent vysokej školy neskôr sochárovi priamo pomáhal pri realizácii viacerých objednávok. Kresliť chodieval k Baloghovcom, kde sa schádzalo viacero mladých študentov, ktorí neskôr navštevovali rôzne školy umeleckého zamerania a stali sa z nich umelci.
Jozef Jurča nastúpil v roku 1948 na VŠ UMPRUM do Prahy, kde v roku 1953 ukočil štúdiá v oddelení monumentálnej plastiky u profesorov Bedřicha Stefana a Jana Kavana.
Tvorba
Do umeleckého života v Československu vstúpil v polovici 50. rokov. Chcel sa uplatniť v monumentálnom sochárstve –v odbore, ktorý vyštudoval.Joseph Jurča Zapájal sa úspešne do rôznych súťaží na spoločenské objednávky, najmä koncom 50. rokov. S plastikou Hudba sa umiestnil na druhom mieste v súťaži na výzdobu foyeru Trnavského divadla. V monumentálnej tvorbe bola najodvážnejším počinom exteriérová výstava Sochy a objekty inštalovaná v parku nad prekrytou Trnávkou v roku 1971.


Sochy a objekty

Exteriérová výstava bola realizovaná v mesiacoch máj- jún 1971 v parku pri Evanjelickom kostole v Trnave a má v autorovej monumentálnej tvorbe osobitný význam. Autor, inšpirovaný exteriérovými výstavami v zahraničí, urobil vo vtedajšom Československu netradičnú autorskú výstavu v plenéri. Na čerstvo prekrytom koryte riečky Trnávky vznikla trávnatá plocha dlhá asi 100 m a široká asi 15 m vhodná pre realizáciu takejto výstavy. K vybaveniu rôznych povolení na takúto prezentáciu pomohla asi súhra šťastných náhod. Nikdy potom sa už podobný projekt v Trnave nepodarilo zrealizovať.


Joseph JuršaJoseph JurčaJoseph Jurča

Vystavených bolo 16 samostatných plastík z rôznych materiálov, pričom dominovala keramika a kovy. Všetky diela vznikli v období rokov 1967-71. Plenéru dominovali kovové plastiky – abstraktné konštrukcie (Nočný vták, Vietor, Objekt, Stĺp, Objekt- štvorec, Stéla, Február 48 a Vietnam). Hliníkový Stĺp so svetelným efektom bo vysoký 3,5 m a železná Plastika s červeno-čiernou farebnou úpravou merala 5x5m - bola to dominantná socha výstavy. Plastiky mali večerné osvetlenie, niekoľko z nich malo svetelné efekty, jedna bola dokonca hudobne ozvučená. Výstava bola zaujímavým farebným a tvarovým oživením parku a mala priaznivý ohlas aj u návštevníkov, ktorí inak podobné podujatia nevyhľadávajú. Popri monumentálnej tvorbe sa paralelne venoval aj komornej plastike.Joseph Jurča Možno pozorovať niekoľko období v tvorbe: realistické v počiatkoch, konštruktivistické koncom 60. rokov, moorovské ( inšpirované tvorbou Henry Moora) ktoré sa vo viacerých fázach tvorby opakuje. Vlastný spôsob štylizácie je viditeľný vždy s novou kolekciou v jeho tvorbe. Predstavené boli na pravidelných autorských výstavách najmä od 70. rokov. Tvarová abstrakcia sa prejavila najmä v cykle torzá, ktoré začínajú v roku 1980 malými bronzovými plastikami, pokračujú o dva roky neskôr plastikami z glazovanej keramiky a končia v roku 2000 v kamennom a zväčšenom prevedení do podoby záhradných plastík. V 90. rokoch vznikli kolekcie menších terakotových sôch inšpirovaných sediacou a ležiacou ženou. Na výstave je zastúpená komorná tvorba zo všetkých období aspoň malou skupinou plastík. Po presťahovaní ateliéru z Hornopotočnej ulice na Kapitulskú sa autor intenzívnejšie
venoval aj maliarskej tvorbe. Ako pedagóg viedol vyše 30 rokov neprofesionálnych výtvarníkov. Spolu s nimi vystavoval v lete v parku na Kapitulskej ulici alebo v podbrání domu, kde mal ateliér.Joseph Jurča Maliarsky ho inšpiroval práve tento kút Trnavy s majestátnym Dómom. Okrem toho nosil v sebe dojmy z návštev rodného Paríža a iných miest Francúzska či Európy.
Jozef Jurča vytvoril viac ako 20 sochárskych portrétov /Schneider Trnavský, Lukachich, Lauko/, je autorom vyše 30 plakiet a medailí, pričom asi polovica bola realizovaná v materiáli, tvoril reliéfy, kovové mreže, reštauroval v Trnave niekoľko historických artefaktov a tiež navrhol asi 15 exlibrisov.


info pripravila PaedDr. Simonne Jurčová.

na spoločnej fotke je trnavská päťka - zľava : 1.? , Bartek, Dóka, Čech, Balogh, Jurča, Chmelík z roku 1998.

Návrat hore