1 |

Miloš Prekop

Miloš Prekop - výstava v synagógeMiloš Prekop vstúpil do slovenského výtvarného umenia s veľkou invenciou. Jeho obrazy sa objavili na mnohých výstavách doma i v zahraničí a u publika vyvolali veľký záujem. Pre vnútornú silu, ktorú  obsahujú.  Vďaka estetickému stvárneniu obrazovej plochy a kultivovanosti abstraktného, či figurálneho, ktoré sú súčasťou autorovho tvorivého vývoja. Umelcove diela dostávajú cez bravúrne poznanie farieb fluidum záhadnosti a atraktivity. Vzdáva nimi úctu tomu hodnotnému čo vo svetovom výtvarnom umení vzniklo. Ustavične hľadá ďalšie možnosti vlastného rozvoja. Umelcove obrazy nie sú len vyjadrením jeho vnútorných pocitov. Tvorí pre ľudí. Preto majú hodnotné myšlienkové zázemie. Reflektuje históriu a filozofiu svetových kontinentov. Obrazy Miloša Prekopa sú nesporne veľkou hodnotou, ktorá má už dnes jasné predpoklady ďalšieho rastu.Tento rok bol obdobím autorovho výnimočného umeleckého rastu. Vytvoril počas neho originálne maliarske cykly, plné kreativity a hodnoty.Miloš Prekop sa narodil 31. januára 1967. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Vo svojom umeleckom živote prešiel mimoriadne dynamickým, ale zároveň na umelecké kvality bohatým vývojom. To potvrdzujú jeho abstraktné, konštruktivistické či konceptuálne cykly, ktoré obohacuje o prvky archetypov či symbolov. Realizoval viaceré samostatné a kolektívne výstavy  doma i v zahraničí.  Jeho obrazy sú v súkromných zbierkach domácich i zahraničných zberateľov. Miloš Prekop je nositeľom ocenenia "Identifikačný kód Slovenska" (2008). V zahraničí dostal za svoju tvorbu Bronzovú medailu Talianskeho parlamentu, mimoriadnu cenu primátora provincie Ascoli Piceno s reprezentačným pohárom pre víťazov(2008), cenu odbornej poroty na súťaži Perla Adrie v Taliansku (2007) a ďalšie ceny.

 

Miloš Prekop - výstava v synagógeMiloš Prekop entered the Slovak Fine Arts with great invention. His paintings have been exhibited and become very popular in many places both in Slovakia and abroad. This is mainly for their inner strength that they immanently posess, as well as for their esthetics and the cultivation of the abstract or figural picture, which represent the author's artistic development. The paintings, through their brave recognition of colours, achieve a fluid of mystery and attraction. This way, the artist pays homage to the value created in world art. He constantly seeks new possibilities of self improvement. Miloš Prekop's paintings do not just express the artist's inner feelings; he creates for people. This is why they also contain ideological value. They reflect history and philosophy of world continents. Miloš Prekop's paintings are undisputably of great value, which already posess expectationsof future development. The catalogue represents a selection of Miloš Prekop's paintings for 2008. That year was the period of exceptional growth of the artist. During that time he created original artistic cycles full of creativity and value. Miloš Prekop was born on 31 January 1967. He graduated at the Komenskeho University in Bratislava, the faculty of Teaching.In his artistic life he went through exceptionally dynamic and quality rich development. This shows in his abstract, constructivisticand conceptual cycles, enriched by archetypes and symbols. The artist exhibited his paintings at individual or team exhibitions both in Slovakia and abroad. His paintings feature in national and international collections.

Miloš Prekop was awarded the prize „Identification Code of Slovakia (2008)“. Abroad, he received a bronze medal of the Italian Parliament, special prize of the Mayor Ascoli Piceno, together with the Represantation Winners‘ Cup (2008), the Judges Award at a competition in Perla Adriatico in Italy (2007) and other awards.

ID Diela: 1931 Cena:
info €
ID Diela: 1929 Cena:
info €
ID Diela: 1928 Cena:
info €
ID Diela: 1927 Cena:
info €
ID Diela: 1926 Cena:
info €
ID Diela: 1925 Cena:
info €
ID Diela: 1924 Cena:
info €
ID Diela: 1923 Cena:
info €
ID Diela: 1922 Cena:
info €

1 |

Návrat hore